SMLOUVA-OFERTA NA

PODNÁJEM PRACOVNÍHO MÍSTA

V BEAUTY COWORKINGU "BEAUTY COWORKING TIME"

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tato smlouva (dále jen „Smlouva“) je oficiální nabídkou (dále také „nabídka“ nebo „Oferta“) obchodní společnosti Beauty Coworking s.r.o., IČ: 117 82 307, se sídlem Gotthardská 25/7 Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00, zapsané u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 354463 (dále jen „Nájemce“) pro právnickou (-é) a/nebo fyzickou (-é) osobu (-y) (dále jen „Podnájemce“), která přijme tuto nabídku na uzavření krátkodobé smlouvy o podnájmu pracovního místa za níže uvedených smluvních podmínek. V této Smlouvě a jejích přílohách uvedené smluvní podmínky jsou závazné pro Nájemce a přijetím této nabídky ze strany Podnájemce se stávají závazné i pro Podnájemce. Nájemce a Podnájemce jsou pro potřeby Smlouvy označováni jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“.

1.2. V souladu s § 1782 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník České republiky (dále jen „NOZ“) je Smlouva uzavřena mezi Nájemcem a Podnájemcem za smluvních podmínek vyplývajících z této Smlouvy okamžikem, kdy Podnájemce oznámí Nájemci, že přijímá podmínky této Smlouvy a zároveň uskuteční platbu za předmět podnájmu na bankovní účet Nájemce uvedený v této Smlouvě.

1.3. Podnájemce přijetím nabídky způsobem uvedeným v odst. 1.2 tohoto článku Smlouvy potvrzuje, že si tuto Smlouvu důkladně přečetl, Smlouvě sepsané v českém jazyce porozuměl, bezvýhradně souhlasí s jejími smluvními podmínkami a dále, že se zavazuje plnit smluvní závazky vyplývající pro něj z této Smlouvy.

1.4. Přijetím nabídky ze strany Podnájemce způsobem uvedeným v odst. 1.2 tohoto článku Smlouvy je Smlouva mezi Nájemcem a Podnájemcem a Podnájemce je oprávněn tuto Smlouvu zrušit pouze za podmínek stanovených v této Smlouvě.

1.5. Smlouva nepotřebuje pro své uzavření podpis (-y) Podnájemce a/nebo Nájemce, když k uzavření Smlouvy za smluvních podmínek navržených Nájemcem dochází akceptací nabídky ze strany Podnájemce způsobem uvedeným v odst. 1.2 tohoto článku Smlouvy.

1.6. Veškeré právní vztahy vyplývající z této Smlouvy se budou mezi Smluvními stranami řídit platnými právními předpisy České republiky, a to zejména NOZ.

1.7. Po účely této Smlouvy se v případě krátkodobého podnájmu pracovního místa rozumí jednou (1) hodinou podnájmu nepřetržitý časový úsek padesáti pěti (55) minut.

2. PŘEDMĚT ÚČEL SMLOUVY

2.1. Na základě této Smlouvy Nájemce přenechává Podnájemci do krátkodobého podnájmu na dobu zvolenou Podnájemcem pracovní místo vybrané Podnájemcem v rezervačním formuláři (dále jen „pracovní místo“) nacházející se v beauty - coworkingu s obchodním názvem Beauty Coworking Time (dále jen „Beauty Coworking“) na adrese Voctářova 18 (dále jen „Prostory Coworkingu“) a Podnájemce toto pracovní místo akceptací nabídky způsobem uvedeným v čl. 1 odst. 1.2 Smlouvy přijímá do krátkodobého podnájmu a zavazuje se Nájemci uhradit cenu podnájmu za pracovní místo, jakož i cenu jiných Podnájemcem objednaných služeb za podmínek stanovených v této Smlouvě.

2.2. Účelem této smlouvy je krátkodobý podnájem pracovního místa Nájemcem Podnájemci pro účely poskytnutí služeb Podnájemcem v Beauty Coworkingu pro potřeby třetích osob. Nájemce nenese odpovědnost za služby poskytované Podnájemcem na pracovním místě v Beauty Coworkingu, když smluvní vztah mezi Podnájemcem a třetí osobou (zákazníkem Podnájemce) je samostatných smluvním vztahem těchto osob.

3. ÚHRADA ODMĚNY
3.1. Cena podnájemného pracovního místa v Prostorách Coworkingu podle této Smlouvy je stanovena na základě platného Ceníku podnájemného za pracovní místo, který je uveden na webovém rozhrání Nájemce, a to na elektronické adrese https://www.timebc.cz. Ceny podnájmu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

3.2. Cena podnájemného pracovního místa může být jednostranně změněna Nájemcem. Změna ceny podnájemného za pracovní místo je účinná dnem, kdy byl nový Ceník podnájemného za pracovní místo Nájemcem zveřejněn na shora uvedeném webovém rozhrazení, a to s výjimkou již Podnájemcem akceptovaných nabídek na podnájem pracovního místa způsobem uvedeným v čl. 1 odst. 1.2 této Smlouvy, na které se vztahují cenové podmínky podnájmu platné k okamžiku přijetí nabídky způsobem uvedeným v čl. 1 odst. 1.2 Smlouvy.

3.3. Podnájemce je oprávněn zaplatit Nájemci cenu podnájmu pracovního místa těmito způsoby:

a) bankovním převodem na bankovní účet Nájemce č.: 123-4913720297/0100 vedený v měněn CZK u KB (dále jen „Bankovní účet nájemce“); nebo
b) platební kartou na Bankovní účet nájemce; nebo
c) hotovostní úhradou na recepci v Prostorách Coworkingu oproti příjmovému dokladu vystavenému Nájemcem.

3.4. Podnájemce bere na vědomí pro případ, že si Podnájemce zakoupí předplatné podnájmu pracovního místa, není Nájemce povinen vrátit Podnájemci takovéto předplatné s výjimkou případu, kdy Nájemce nebude z důvodů výhradně ležících na straně Nájemce poskytnout pracovní místo do podnájmu pro účely vyplývající z této Smlouvy.

3.5. Podnájemce je oprávněn zrušit podnájem pracovního místa pouze za současného zaplacení storna poplatku Nájemci, jehož výše je stanovena touto Smlouvou s ohledem na okamžik zrušení podnájmu ze strany Podnájemce.

4. PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ BEAUTY COWORKINGU

4.1. Podnájemce je povinen při sjednání podnájmu pracovního místa provést rezervaci konkrétního volného pracovního místa uvedeného v nabídce Nájemce pro termín požadovaný Podnájemcem. K rezervaci pracovního místa dochází na webovém rozhrání Nájemce na elektronické adrese https://www.timebc.cz (dále jen „rezervace“). Rezervace se považuje za dokončenou okamžikem přijetí nabídky způsobem uvedeným v čl. 1 odst. 1.2 Smlouvy.

4.2. Podnájemce je povinen potvrdit svoji rezervaci, jakož i dokončit přijetí nabídky nejpozději jeden (1) den před započetím podnájmu pracovního místa, nedochází-li k uzavření Smlouvy přímo v Prostorách Coworkingu přes rezervační systém Nájemce umístěný na recepci nacházející se v Prostorách Coworkingu.

4.3. V případě, že se Podnájemce nedostavil do Prostor Coworkingu v době jím zvolené rezervace pracovního místa tak, aby využil pracovní místo k účelu vyplývajícímu této Smlouvy, ztrácí Podnájemce nárok na vrácení uhrazeného podnájemného za pracovní místo.

4.4. Podnájemce je oprávněn jednostranně zrušit podnájem pracovního místa za současného zaplacení storno poplatku Nájemci, jehož výše se stanoví t a k t o:
Nájemce je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na storno poplatek do ceny podnájmu uhrazené Podnájemcem Nájemci za podmínek stanovených touto Smlouvou. Zbývající část podnájemného pro započtení storna poplatku bude Nájemcem vrácena Podnájemci bezhotovostní formou na bankovní účet označený Podnájemcem ve lhůtě do třiceti (30) dno po zrušení podnájmu pracovního místa.

1.1. V případě, že Podnájemce ukončí svoji práci na podnajatém pracovním místě před uplynutím doby podnájmu, nemá nárok vůči Nájemci na vrácení uhrazené ceny podnájemného v rozsahu doby, o kterou Podnájmemce opustil podnajaté pracovní místo dříve před skončením doby podnájmu.


1.2.Pracovní místo podnajaté Podnájemce nesmí být Podnájemcem obsazeno pro více než tři (3) osoby současně.

1.3. Rezervace pracovního místa je možná pouze na celou hodinu.


1.4. V případě, že Podnájemce nevrátí Nájemci podnajaté pracovní místo včas k okamžiku skončení doby podnájmu, je Podnájemce povinen zaplatit Nájemci cenu podnájmu dle platného Ceníku podnájemného za pracovní místo, a to za každou započatou jednu hodinu s prodlením povinnosti Podnájemce s vrácením pracovního místa Nájemci.


1.5. Podnájemce je povinen si provést samostatně a na své náklady úklid pracovního místa tak, aby pracovní místo vrátil Nájemci uklizené a ve stavu odpovídajícím počátku podnájmu nejpozději k okamžiku skončení Po uplynutí doby rezervace musí být pracovní místo uvolněno.

1.6. Cena podnájmu pracovního místa zahrnuje pouze vybavení uvedené v Ceníku podnájemného.

1.7. Podnájemce je povinen používat své pracovní místo výhradně za účelem označeným v této Smlouvě.

1.8. Veškerou odpovědnost během podnájmu pracovního místa za sebe, za jiné osoby, které jsou na pracovním místě u Podnájemce a za výsledky činnosti Podnájemce, nese Podnájemce.

1.9. Nájemce odpovídá pouze za zajištění pracovního místa pro Podnájemce.

1.10. Po použití pracovního místa je Podnájemce povinen pracovní místo vyčistit na své náklady a vybavení vrátit Nájemci ve stejné podobě a kvalitě, v jaké bylo poskytnuto Podnájemci ze strany správce Prostoru Coworkingu. V případě nesplnění této povinnosti je Podnájemce povinen zaplatit Nájemci paušální poplatek za úklid pracovního místa uvedený v Ceníku podnájemného a dále nahradit Nájemci škodu způsobenou na vybavení.

1.11. Domovní odpad (spotřební materiál, tašky, ručníky, odpadky apod.), musí být Podnájemcem odstraněny samostatně do společného pro tyto účely vyhrazeného kontejneru na odpad.

1.12. Při práci s laky, barvami, špínou, gely a jinými materiály je nutné udržovat čistotu nábytku, stěn a vybavení přiděleného Podnájemci jako součást pracovního místa pro poskytování služeb Podnájemcem svým klientům během podnájmu pracovního místa.

Podnájemce je povinen po dokončení práce ošetřit všechny povrchy speciálními dezinfekčními přípravky. Pokud je něco rozlité, obarvené apod., Podnájemce je povinen si po sobě uklidit sám na vlastní náklady, čisticí prostředky musí převzít správce Beauty Coworkingu. Po práci s nehty Podnájemce otře všechny povrchy, včetně lampy, vysavače, UV lampy, tácků, židlí, nábytku. Na pracovním místě po dokončení objednávky Podnájemcem by neměl být prach ani jiný odpad.

1.13. Používání jehel na pracovním místě je zakázáno.

1.14. Pokud Podnájemce používá skleněné nádoby, musí si je umýt sám. Pokud Podnájemce používá papírové/plastové nádoby, musí je sám vložit do kontejneru na odpad tohoto druhu. V Prostorách Coworkingu je zakázáno nechávat odpadky.

1.15. Nájemce uděluje právo využívat společné části (dále jen „společné prostory“) použití v Prostorách Coworkingu, a to:
1.15.1. šatna, odpočívárna pro řemeslníky, vstupní hala, čekárna pro zákazníky.


1.15.2. Podnájemce je povinen udržovat čistotu ve společných prostorách a odpovídá i za udržování čistoty ve společných prostorách ze strany osob užívajících pracovní místo a zákazníků Podnájemce. Podnájemce je povinen na své náklady odstraňovat odpadky zanechané ve společných prostorách osobami užívajícími pracovní místo a zákazníky Podnájemce.

1.16. U škod na majetku Nájemce se odškodnění účtuje na základě skutečně vzniklé škody, ke které bude připočtena paušální částka ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na úhradu provozních a administrativních nákladů Nájemce.

1.17. Při využití Prostoru Coworkingu se Podnájemce musí prokázat Nájemci svým platným občanským průkazem nebo pasem, prokazujícím totožnost Podnájemce. Shodně tak je Podnájemce povinen míst u sebe platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, který je nutný pro výkon profese kadeřníka /holiče /browmastera (obočí) /lashmakera (řasy) /kosmitologa /manikérka /pedikérka /vizážista /kosmetička /masér. Pokud Podnájemce neprokáže Nájemci existenci platného zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství je Nájemce oprávněn s okamžitou účinností zrušit Podnájemci podnájem pracovního místa s tím, že Podnájemce je povinen uhradit Nájemci celou cenu podnájmu pracovního místa tak, jak by došlo k podnájmu pracovního místa na dobu sjednané rezervace pracovního místa.

1.18. Podnájemci nesou plnou odpovědnost za svá právní jednání a jednání osob (zákazníků a spolupracujících osob Podnájemce) nacházejících se na pracovním místě nebo ve společných prostorách a prostorách Coworkingu.

1.19. Veřejné řešení problémů s kolegy / partnery / hosty není povoleno. Všechny kontroverzní problémy s kolegy / partnery / hosty musí být vyřešeny bez přítomnosti třetích stran, je-li to nutné, se zapojením správy Beauty Coworkingu.

1.20. Pracovní doba Prostoru Coworkingu je stanovena od 10:00 hod do 22:00 hod s výjimkou státních svátků a dnů, ve kterých musí být Prostory Coworkingu uzavřeny z rozhodnutí orgánů státní správy či místní samosprávy anebo ve dnech sanitárních z rozhodnutí Nájemce.


1.21. V případě, že se Podnájemce opozdí s vyklizením a vrácením pracovního místa Nájemci o dobu delší 15 minut, je povinen uhradit Nájemci podnájemné za pracovní místo o dobu další jedné hodiny, a to ve stejné sazbě, kterou hradil Nájemci za řádnou dobu podnájmu pracovního místa. V případě, že se Podnájemce opozdí s vyklizením a vrácením pracovního místa Nájemci o dobu delší 15 minut po 21:00 hod, je Podnájemce povinen uhradit Nájemci dvojnásobnou výši ceny podnájemného za jednu hodinu podnájmu pracovního místa, kterou byl povinen uhradit Nájemci v čase do 21:00 hod.

1.22. Podnájemce bere na vědomí, že je výslovně zakázáno, aby Podnájemce a osoby nacházející se souhlasem Podnájemce na pracovním místě byly pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek. V případě porušení této povinnosti Podnájemcem má správce Beauty Coworkingu právo odmítnout přenechat pracovní místo do podnájmu Podnájemci. Podnájemce pro takovýto případ bere na vědomí, že je povinen k úhradě celé ceny podnájmu za pracovní místo Nájemci, jako kdyby došlo k podnájmu pracovního místa. a tedy Podnájemce nemá nárok na vrácení uhrazených finančních prostředků za podnájem pracovního místa ze strany Nájemce.


1.23. Podnájemce není oprávněn přenechat pracovní místo do dalšího užívání jiné třetí osobě, a to na základě jakéhokoliv právního důvodu. V případě porušení této povinnosti Podnájemcem je Podnájemce povinen zaplatit Nájemci na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé takovéto porušení smluvní povinnosti Podnájemce a Nájemce je oprávněn jednostranně započíst tento svůj nárok do Podnájemcem zaplacených finančních prostředků Nájemci. Tímto není dotčeno právo Nájemce ukončit oprávnění Podnájemce k užívání pracovního místa, jakož i povinnost Podnájemce opustit Prostory Coworkingu.

2. DUŠEVNÍ VLASTNICTV

2.1. Všechny textové informace a grafické obrázky na webovém rozhrání Nájemce, zejména i na webových stránkách www.timebc.cz jsou majetkem Nájemce. Veškerá vyobrazení a nadpisy na pracovních místech vyjma přenosných grafických propagačních materiálů Podnájemce, umístěných na pracovním místě se souhlasem Nájemce, jsou majetkem Nájemce.

2.2. Beauty Coworking je oficiálním názvem Beauty Coworking Time a je též duševním majetkem Nájemce a může být používáno Podnájemcem výhradně pro propagační účely za účelem prezentace Beauty Coworkingu u zákazníků Podnájemce. Podnájemce není oprávněn jiným způsobem užívat toto duševní vlastnictví Nájemce.

3. zvláštní podmínky a odpovědnosti stran.

3.1. Nájemce je odpovědný za včasné zajištění pracovních míst.

3.2. Nájemce je zproštěn odpovědnosti za porušení podmínek Smlouvy, pokud je toto porušení způsobeno okolnostmi vyšší moci (vyšší moc), včetně:

3.2.1. jednání orgánů státní správy či místní samosprávy;
3.2.2. pandemická situace lokální či na celém území České republiky;
3.2.3. požáru;
3.2.4. povodně;
3.2.5. zemětřesení;
3.2.6. jiné přírodní projevy;
3.2.7.výpadky dodávky elektřiny, plynu nebo tepla;
3.2.8. stávky;
3.2.9. občanské nepokoje;

3.2.10. jakékoli jiné okolnosti, které mohou ovlivnit plnění smlouvy Nájemcem a které nejsou závislé na vůli a/nebo právním jednání Nájemce.

3.3. Nájemce nenese jakoukoliv odpovědnost za kvalitu, včasnost a správnost služeb (prací) Podnájemce poskytovaných na pronajatém pracovním místě podnajatém Podnájemcem v Prostorách Coworkingu.

4. DŮVĚRNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Podnájemce se zavazuje nezveřejňovat informace obdržené od Nájemce vyjma těch, které jsou veřejně dostupné z veřejných rejstříků nebo z oficiálních webových stránek a sociálních sítí Nájemce.

4.2.Nájemce není odpovědný za informace poskytnuté Podnájemcem třetím osobám.

4.3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce. Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy, smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy, může docházet k předání osobních údajů z přejímající smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou. Předávající smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající smluvní straně, a to za účelem plnění smlouvy. V případě, že přejímající smluvní stranou je Nájemce, předávající smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů.

5. POSTUP PŘI POSUZOVÁNÍ NÁROKŮ A SPORŮ

5.1. Jakékoliv spory, které vzniknou mezi stranami z důvodu existence této Smlouvy a právního vztahu založeného touto Smlouvou, se Smluvní strany zavazují vypořádat přednostně smírnou cestou.

5.2. Nepodaří-li se Smluvním stranám vypořádat spor smírnou cestou, je kterákoliv Smluvní strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu České republiky podle místa sídla Nájemce.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním jednáním.

6.2. Nájemce si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně měnit tyto smluvní podmínky Smlouvy. Účinnost takovéto změny podmínek Smlouvy nastává okamžikem zveřejnění nových podmínek Smlouvy na webových stránkách Nájemce. Takováto změna podmínek Smlouvy se nedotýká již uzavřených smluv na podnájem pracovního místa.


6.3. Ostatní práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

KONTAKTY
Adresa našeho Beauty Coworkingu: Hl. m. Praha, ulice Voctářova 18, PSČ 180 00 Praha 8 - Palmovka
Tramvajová zastávka: Palmovka
Stanice metra: B Palmovka
9:00 — 21:00
Máte nějaké dotazy?
Napište nám